• CLICKEDU

    2 Likes

    Clickedu és la plataforma escolar integral que permet simplificar les tasques de gestió dels centres escolars: des de la programació i el desenvolupament del contingut de cada curs per part dels professors, al seguiment diari de l’evolució de l’alumne, passant pel control d’accés al menjador o de l’avís automàtic als pares si l’alumne no assisteix a una classe.

    Actualment Clickedu ja està present en més de 400 centres de tot l’Estat espanyol i comença la seva expansió internacional per implantar la plataforma a escoles d’arreu del món. Zelig desenvolupa l’estratègia de comunicació per Clickedu que inclou un Gabinet de premsa per tal d’aconseguir la màxima difusió qualitativa en els mitjans.

  • Newsletter
    alert('Por favor rellene todos los campos, muchas gracias.');"; } else { $dest = "zelig@zeligcom.com"; //Email de destino $nombre = $_POST['nombre']; $mail = $_POST['mail']; $empresa = $_POST['empresa']; $headers = "From: $nombre <$mail>\r\n"; //Quien envia? $headers .= "X-Mailer: PHP5\n"; $headers .= 'MIME-Version: 1.0' . "\n"; $headers .= 'Content-type: text/html; charset=iso-8859-1' . "\r\n"; $mensaje = "Este mensaje fue enviado por " . $nombre . ", de la empresa " . $empresa . " \r\n"; $mensaje .= "Su e-mail es: " . $mail . " \r\n"; $mensaje .= "Enviado el " . date('d/m/Y', time()); $asunto = 'Suscripción Newsletter'; if(mail($dest,utf8_decode($asunto),utf8_decode($mensaje),$headers)){ $nombre2 = "Zelig Comunicació"; $header2 = 'From: ' . utf8_decode($nombre2) . " \r\n"; $header2 .= "X-Mailer: PHP/" . phpversion() . " \r\n"; $header2 .= "Mime-Version: 1.0 \r\n"; $header2.= "Content-Type: text/plain"; $mensaje2 = "Se ha suscrito correctamente a nuestra Newsletter. En breve recibirá nuestras noticias en su correo electrónico.\r\n" ; $mensaje2 .= "Enviado el " . date('d/m/Y', time()); $para2 = $_POST['mail']; $asunto2= 'Suscripción Newsletter'; mail($para2, $asunto2, utf8_decode($mensaje2), $header2); $_POST['nombre'] = ''; $_POST['mail'] = ''; $_POST['asunto'] = ''; } } } ?>