• CENTRE D’INICIATIVES PER A LA REINSERCIÓ (CIRE)

  1 Like

  Comunicació interna per adaptar-se a les noves realitats

  Des de la seva constitució fa més de 25 anys, el Centre d’Iniciatives per a la Reinserció (CIRE) del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya ha anat evolucionant de la mà dels canvis polítics del país. En els últims anys s’ha passat d’un model que prioritzava la cerca de l’equilibri econòmic, conseqüència de la conjuntura econòmica, a la remodelació d’una organització capaç de donar resposta a les necessitats socials, tot millorant l’eficiència de la mateixa organització.

  Per afrontar aquests canvis, Zelig va elaborar un pla de comunicació interna, el tret de sortida del qual va ser l’organització d’ una jornada de l’equip directiu del CIRE per treballar en l’actualització de la Visió, Missió i Valors de l’organització per tal d’adaptar-los a la realitat actual i poder assolir nous reptes tots plegats.

  Newsletter
  alert('Por favor rellene todos los campos, muchas gracias.');"; } else { $dest = "zelig@zeligcom.com"; //Email de destino $nombre = $_POST['nombre']; $mail = $_POST['mail']; $empresa = $_POST['empresa']; $headers = "From: $nombre <$mail>\r\n"; //Quien envia? $headers .= "X-Mailer: PHP5\n"; $headers .= 'MIME-Version: 1.0' . "\n"; $headers .= 'Content-type: text/html; charset=iso-8859-1' . "\r\n"; $mensaje = "Este mensaje fue enviado por " . $nombre . ", de la empresa " . $empresa . " \r\n"; $mensaje .= "Su e-mail es: " . $mail . " \r\n"; $mensaje .= "Enviado el " . date('d/m/Y', time()); $asunto = 'Suscripción Newsletter'; if(mail($dest,utf8_decode($asunto),utf8_decode($mensaje),$headers)){ $nombre2 = "Zelig Comunicació"; $header2 = 'From: ' . utf8_decode($nombre2) . " \r\n"; $header2 .= "X-Mailer: PHP/" . phpversion() . " \r\n"; $header2 .= "Mime-Version: 1.0 \r\n"; $header2.= "Content-Type: text/plain"; $mensaje2 = "Se ha suscrito correctamente a nuestra Newsletter. En breve recibirá nuestras noticias en su correo electrónico.\r\n" ; $mensaje2 .= "Enviado el " . date('d/m/Y', time()); $para2 = $_POST['mail']; $asunto2= 'Suscripción Newsletter'; mail($para2, $asunto2, utf8_decode($mensaje2), $header2); $_POST['nombre'] = ''; $_POST['mail'] = ''; $_POST['asunto'] = ''; } } } ?>