• Agència Catalana del Patrimoni Cultural

  0 Likes

  Intranet i Comunicació interna

  L’Agència Catalana del Patrimoni Cultural (ACdPC), adscrita a la Direcció General del Patrimoni Cultural, és una agència pública que té com a missió posar el patrimoni cultural català al servei de la comunitat, fent-lo accessible al màxim nombre de persones per a millorar el seu coneixement i el seu ús.

  A través de la seva direcció de Recursos Humans i de l’Àrea de Comunicació, l’ACdPC  ha començat a impulsar una nova política de comunicació interna que motivi a les persones que integren l’Agència, millori l’eficiència i afavoreixi la cohesió i la identificació amb el projecte.

  Zelig, a través del seu projecte col·laboratiu Worktimist, està col·laborant amb l’elaboració i execució d’un pla de comunicació interna, la posada en marxa i gestió de la Intranet i de la elaboració del Butlletí intern Collita pròpia que inclou vídeos, podcast i articles dels diferents treballadors de l’organització

 • Newsletter
  alert('Por favor rellene todos los campos, muchas gracias.');"; } else { $dest = "zelig@zeligcom.com"; //Email de destino $nombre = $_POST['nombre']; $mail = $_POST['mail']; $empresa = $_POST['empresa']; $headers = "From: $nombre <$mail>\r\n"; //Quien envia? $headers .= "X-Mailer: PHP5\n"; $headers .= 'MIME-Version: 1.0' . "\n"; $headers .= 'Content-type: text/html; charset=iso-8859-1' . "\r\n"; $mensaje = "Este mensaje fue enviado por " . $nombre . ", de la empresa " . $empresa . " \r\n"; $mensaje .= "Su e-mail es: " . $mail . " \r\n"; $mensaje .= "Enviado el " . date('d/m/Y', time()); $asunto = 'Suscripción Newsletter'; if(mail($dest,utf8_decode($asunto),utf8_decode($mensaje),$headers)){ $nombre2 = "Zelig Comunicació"; $header2 = 'From: ' . utf8_decode($nombre2) . " \r\n"; $header2 .= "X-Mailer: PHP/" . phpversion() . " \r\n"; $header2 .= "Mime-Version: 1.0 \r\n"; $header2.= "Content-Type: text/plain"; $mensaje2 = "Se ha suscrito correctamente a nuestra Newsletter. En breve recibirá nuestras noticias en su correo electrónico.\r\n" ; $mensaje2 .= "Enviado el " . date('d/m/Y', time()); $para2 = $_POST['mail']; $asunto2= 'Suscripción Newsletter'; mail($para2, $asunto2, utf8_decode($mensaje2), $header2); $_POST['nombre'] = ''; $_POST['mail'] = ''; $_POST['asunto'] = ''; } } } ?>