• AFRICA DIGNA

    2 Likes

    ÁFRICA DIGNA és una fundació que té com a missió el finançament, i en el seu cas execució, de projectes per a contribuir al desenvolupament digne del continent africà. Zelig va desenvolupar i gestionar una estratègia de comunicació per afavorir la difusió de la Fundació i els seus projectes que incloïa el gabinet de premsa, la creació de la memòria anual i la creació, disseny i producció de l’exposició itinerant “África: Caras y Cruces. Problemas y soluciones para un Salud y Educación dignas”, amb el suport de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, la Fundación Renta i l’empresa Areas. L’exposició va viatjar durant un any per diferents punts de Catalunya i la van visitar més de 500.000 persones. A més d’un instrument de sensibilització, Caras y Cruces va donar peu a taules rodones, entrevistes amb mitjans de comunicació i un augment en el nombre de socis de la Fundació.

     

  • Presentació al Palau Robert
  • Newsletter
    alert('Por favor rellene todos los campos, muchas gracias.');"; } else { $dest = "zelig@zeligcom.com"; //Email de destino $nombre = $_POST['nombre']; $mail = $_POST['mail']; $empresa = $_POST['empresa']; $headers = "From: $nombre <$mail>\r\n"; //Quien envia? $headers .= "X-Mailer: PHP5\n"; $headers .= 'MIME-Version: 1.0' . "\n"; $headers .= 'Content-type: text/html; charset=iso-8859-1' . "\r\n"; $mensaje = "Este mensaje fue enviado por " . $nombre . ", de la empresa " . $empresa . " \r\n"; $mensaje .= "Su e-mail es: " . $mail . " \r\n"; $mensaje .= "Enviado el " . date('d/m/Y', time()); $asunto = 'Suscripción Newsletter'; if(mail($dest,utf8_decode($asunto),utf8_decode($mensaje),$headers)){ $nombre2 = "Zelig Comunicació"; $header2 = 'From: ' . utf8_decode($nombre2) . " \r\n"; $header2 .= "X-Mailer: PHP/" . phpversion() . " \r\n"; $header2 .= "Mime-Version: 1.0 \r\n"; $header2.= "Content-Type: text/plain"; $mensaje2 = "Se ha suscrito correctamente a nuestra Newsletter. En breve recibirá nuestras noticias en su correo electrónico.\r\n" ; $mensaje2 .= "Enviado el " . date('d/m/Y', time()); $para2 = $_POST['mail']; $asunto2= 'Suscripción Newsletter'; mail($para2, $asunto2, utf8_decode($mensaje2), $header2); $_POST['nombre'] = ''; $_POST['mail'] = ''; $_POST['asunto'] = ''; } } } ?>